Soal kimia kelas 11 dan pembahasannya | Soal Kimia kelas xi dan pembahasannya

Ditulis oleh: -
Soal kimia kelas 11 dan pembahasannya | Soal Kimia kelas xi dan pembahasannya . Semoga dapat bermanfaat buat adik adik siswa kelas xi. selamat belajar

1. Terletak di periode dan golongan berapakah unsur ?
     a. Periode 5 golongan IXA
     b. Peridoe 5 golongan IIA
     c. Periode 4 Golongan IB
     d. Periode 5 Golongan IB
     e. Periode 2 golongan 
 Jawab : B   
 
 Unsur perak (Ag) terletak pada periode 5 dan golongan IB

2. Berapakah jumlah pasangan elektron total dari molekul molekul ?
    a. 2 domain
    b. 3 doman
    c. 4 domain
    d. 0 domain
   e. 1 domain
 Jawab : A
 molekul molekul
: \ddot{O}:\ddot{C}:\ddot{O}
Pasangan elektron ikatan : 2 domain
Pasangan elektron bebas : 0 domain
Total pasangan elektron   : 2 domain

3. Suatu sistem meneriMa kalor sebesar 90 kJ dan dikenakan kerja sebesar 100 kJ. Berapa perubahan energi dalam pada sistem tersebut?
    a. +10 kJ
    b. -10 kJ
    c. -190 kJ
    d. +190 kJ
    e. + 90 kJ

Jawab : D
q = +90 kJ
W = +100 kJ
∆E = q + w
∆E = 90 kJ + 100 kJ
∆E = + 190 kJ

4. Diketahui suatu reaksi :
reaksi kimia        reaksi kimia

Jika reasi tersebut dibalik dan koefisien reaksi dibuat menjadi dua kali lipat, maka besar ∆H adalah...
    a. -572 kJ
    b. -286 kJ
    c. +572 kJ
    d. +286 kJ
    e. -143 kJ
Jawab : C
Jika reaksi dibalik, maka tanda pada ∆H juga dibalik, sehingga nilai ∆H menjadi +286 kJ Jika koefisien reaksi dibuat menjadi dua kali lipat, maka nilai ∆H juga dikalikan 2, sehingga:
∆H = 2 (+286 kJ) = +572 kJ

5. Diketahui :
 ∆H°f CH3OH (l) = -238,6 kJ/mol
 ∆H°f CO2 (g) = -393,5 kJ/mol
 ∆H°f H2O (l) = -286 kJ / mol
 Dari data diatas, berapakah besar entalpi pembakaran standar dari metanol?
   a. -238,6 kJ/mol
   b. -479,5 kJ/mol
   c. -726,9 J/mol
   d. -441 kJ/mol
   e. -632 kJ/mol
Jawab : C
reaksi kimia
reaksi kimia
             reaksi kimia
             = (-393,5 kJ / mol + 2 (-286 kJ / mol)) – (-238,6 )
             = -726,9 kJ / mol

6. Laju reaksi suatu gas diyatakan denganv = k [A]^{2}[B] bila volume diperkecil menjadi kali volume semula, maka laju reaksi jika dibandingkan dengan laju reaksi mula-mula adalah...
   a. 64 k
   b.4 k
   c. 16 k
   d. k
   e.0,5 k
Jawab : A
Volume menjadi  \frac{1}{4}  kali = konsentrasi menjadi 4 kali.
v = k [A]^{2}[B]

v = k[4]^{2}[4]
v = 64 k

7.   2NO + H_{2} \rightarrow N_{2}O + H_{2}O
Percobaan :

soal kimia sma kelas xi

Dari data di atas, berapakah orde rekasi NO?
a. 2
b.1
c. 0
d.3
e. 4
Jawab : A

\frac{v_{1}}{v_{2}}= \frac{k [NO]^x [H_{2} ]^{y}}{k [NO]^x [H_2 ]^y}
\frac{2,5 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-5}}= \frac{(6\times 10^{-3})^{x}}{(12\times 10^{-5}^)^{x}}
\frac{2,5 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-5}}= \frac{(1)^{x}}{(2)^{x}}
                   \frac{1}{4}= \frac{1^{x}}{2^{x}}
                    x = 2

8. Tentukan satuan k pada persamaan dibawah ini :

v = k [A][B]^{2}

     a.M^{2}s^{-1}
     b.M^{-2}s^{1}
    c.
    d.
    e.

Jawab : D

v = k [A][B]^{2}]
M.s^{-1} = k.M.M^{2}
k = \frac{M.s^{-1}}{M^{3}}
k = M^{-2}s^{-1}

9. CO (g) + H_{2}O (l)\rightleftharpoons CO_{2} (g) + H_{2} (g)
Bila pada suhu 27°C, diketahui reaksi tersebut mempunyai Kp sebesar 0,2 atm. Berapa nilai Kc?
    a. Kc = 2 Kp
    b.Kc = Kp
    c. Kc = Kp
    d.Kc = 0,25 Kp
    e. Kc = 4 Kp

Jawab : B
Kp = 0,2 atm
Kp = Kc


10. Diketahui reaksi sebagai berikut :Bila pada keadaan setimbang terdapat , , dan dalam wadah 1 L.
Berapakah nilai Kc?
      a. Kc =
      b.Kc =
      c. Kc =
      d.Kc =
      e. Kc =

Jawab : C
11. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran konsentrasi, kecuali..

     a. Bila pereaksi ditambahkan, kesetimbangan bergeser ke arah produk
     b.Bila volume dikurangi, kesetimbangan bergeser ke arah ruas yang memiliki jumlah mol
     c. Bila tekanan ditambahkan, kesetimbangan bergeser ke arah ruas yang memiliki jumlah
     d.Bila suhu ditingkatkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm
     e. Kesetimbangan tidak dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan volume

Jawab : B


12. Berapakah pH dari HCl yang memiliki konsentrasi 0,06 M?
      a. 2
      b.2+log 3
      c. 2-log 3
      d.2-log 6
      e. 2-log 3
Jawab : D

0,06 M 0,06 M 0,06 M
13. dilarutkan dalam air hingga volume 1 L. Berapakah pH larutan tersebut?
      a. 10
      b.4
      c. 14
     d.12
     e. 9

Jawab : A
pOH = 4
pH = pKw – pOH
pH = 14 – 4
pH = 10

14. Suatu keadaan dimana asam dan basa tepat habis bereaksi dalam proses titrasi dinamakan...
     a. Titik ekivalen
     b.Titik akhir titrasi
     c. Titik kritis
     d.Titik indikator berubah warna
     e. Titik didih

Jawab : A

15. Materi penyusun larutan penyangga atau buffer adalah..
      a. Asam kuat dan asam lemah
      b.Basa kuat dan basa lemah
      c. Basa kuat dan garamnya
      d.Asam lemah dan garamnya
      e.Asam kuat dan basa kuat

Jawab : D

16. Sebuah larutan mengandung 0,1 mol asam asetat dan mengandung natrium asetat sebanyak 0,01 mol. Berapakah pH dari larutan tersebut?
      a. 4-log 1
      b.4,0
      c. 4,9
      d.4+log 1
      e. 4-log 2

Jawab : B


 pH = 4


17. Zat dibawah ini yang terhidrolisis sempurna di dalam air adalah..
      a. Barium klorida
      b.Ammonium karbonat
      c. Sodium asetat
      d.Ammonium sulfat
      e. Sodium klorida

Jawab : B

18. Dalam 2 L larutan, AgCl dapat larut sebanyak 2,87 mg. Berapakah kelarutan perak klorida dalam mol / liter? (Mr AgCl = 143,5)

      a.
      b.
      c.
      d.
      e.

Jawab : C


mol AgCl = \frac{massa}{Mr}= \frac{0,00278}{143,5}=2\times 10^{5} mol

s (dalam mol/L) = \frac{2\times 10^{-5}mol}{2 L}=10^{-5} mol/L

19. Nama koloid untuk fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair adalah..
      a. Aerosol cair
      b.Aerosol padat
      c. Buih
      d.Emulsi
      e. Sol
Jawab : C


20. Berikut ini adalah pembuatan koloid dengan cara kondensasi, kecuali...
      a. Reaksi redoks
      b.Hidrolisis
      c. Dekomposisi rangkap
      d.Peptisasi
      e. Reaksi netralisasi
Jawab : D